Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Tehnică a Moldovei este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, universitatea a pregătit cca 78 387 de ingineri şi economişti.

La UTM studiile sunt organizate la 9 facultăţi, printre care și Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. 

FCIM asigură pregătirea specialiștilor în domeniile de vârf ale științei și tehnicii contemporane – știința sistemelor și calculatoarelor, electronică și comunicații, care constituie suportul societății informaționale. Istoria FCIM începe odată cu fondarea, în a. 1967, a Facultății de Electrofizică, care în a. 1987 a fost divizată în două facultăți – de Calculatoare, Informatică și Microelectronică  și cea de Radiotelecomunicații. Însă activitatea ştiințifică în domeniu a început odată cu fondarea Institutului Politehnic „S. Lazo” din Chișinău (1964), în cadrul Catedrei Automatica și Telemecanica (ATM) și Automatică și Tehnică de Calcul (ATC), care aparțineau Facultății de Electrotehnică. 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică include 4 departamente: 

  • Departamentul Ingineria Software şi Automatică
  • Departamentul Microelectronică şi Ingineria Biomedicală
  • Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor
  • Departamentul Ştiinţe Socio-Umane

FCIM dispune de laboratoare specializate, săli de calculatoare; centre de cercetare, de proiectare, centre de creativitate ale studenților, toate necesare desfășurării proceselor didactice și de cercetare științifică din cadrul programelor de studii, în concordanță cu standardele care asigură desfășurarea unui proces de învățământ de calitate. 

Procesul didactico-metodic, de cercetare şi științific la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică este asigurat de către un colectiv de cadre didactice cu un nivel înalt de calificare – doctori habilitaţi, profesori universitari, doctori în științe, conferențiari. Concomitent, la facultate mai activează şi profesioniști de înaltă calificare din cadrul organizațiilor şi companiilor de top din domeniul TIC. 

FCIM acordă o atenție deosebită antrenării studenților în creativitatea tehnică și ştiințifică, care se manifestă prin organizarea concursurilor studențești naționale şi internaționale. Pe parcursul anilor au fost organizate: Concursul Internațional „Earth Rover: Connecting Things ”, cu participarea echipelor din R. Moldova, România și Ucraina; Concursul Internațional „Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu Radăuțan”,  CATALYSTS, Concurs de securitate cibernetică CTF-UTM, Game of Drones, Gestiunea bazelor de date, etc.

La UTM studiile sunt organizate în baza sistemului european de credite academice transferabile (ECTS). Sistemul ECTS facilitează mobilitatea studenţilor şi a tinerilor specialişti în arealul european cu recunoaşterea diplomelor de studii.